Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

Szolgáltató, továbbiakban Eladó adatai:

Név: Alfa Profession Szolgáltató Betéti Társaság, rövid elnevezése Alfa Profession Bt.
Székhely: 8913 Egervár, Nádasdy Tamás utca 24.
Levelezési cím: 8913 Egervár, Nádasdy Tamás utca 24.
Adószám: 27674095-1-20
Képviselő: Horváth László
Telefonszám: +36306906511
E-mail: hrvlaszlo@gmail.com
Honlap: www.tudasgarazs.hu
Bankszámlaszám: BB Rt. 10104961-12406862-00000005
Kamarai tagság: Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, kamarai nyilvántartási szám: ZA27674095

Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: ICON MÉDIA Kft.
Székhely: 6000 Kecskemét, Csóka u. 26.
Telefon: +36705181943
E-mail: info@webdigital.hu

Fogalmak

Felek: Eladó és Vevő együttesen
Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy
Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül
Honlap: www.tudasgarazs.hu weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé tevő eszköznek minősül
Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés
Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tevő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a Felek távollétében (szerződés megkötése érdekében) szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.
Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a Felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tevő eszközt alkalmaznak.
Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt szolgáltatás, mely a Szerződés tárgyát képezi
Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy
Vevő: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy
Jótállás: a fogyasztó és az eladó között kötött szerződések esetén (továbbiakban fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,
a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet az eladó a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint
b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás

Vonatkozó jogszabályok:

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet a fogyasztó és az eladó közötti szerződések részletes szabályairól

Az ÁSZF hatálya, elfogadása:

A Felek között létrejövő szerződés tartalmát (a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályokon túl) a jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF), valamint a Honlapon található további tájékoztatások határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt, mint Vevőt és bennünket, mint Eladót illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a megküldési és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.
Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A Honlapunkon keresztül történő egyes szolgáltatásaink megvásárlásával Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, ezzel az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi.

A szerződés nyelve, formája:

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja.

Árak:

Az árak forintban értendők, tartalmazzák az ÁFA-t, a számlázáskor „Alanyi adómentes” vagy rövidítve „AM” kerül feltüntetésre az elektronikus számlán, melyet a szolgáltatás teljesítésével egyidejűleg, vagy külön e-mail-ben küldünk meg.

Ár garancia:

Olyan szolgáltatás esetében, amelynek teljesítése folyamatosan, hosszabb időtartam alatt valósul meg, a szerződéskötéskor érvényes ár a teljesítés befejezéséig nem változik abban az esetben sem, ha az adott szolgáltatás új megrendelésre vonatkoztatott ára változik.

Panaszügyintézés és jogérvényesítés:

A fogyasztó a szolgáltatással vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztóikifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
Telefon: +36306906511
E-mail: tudasgarazs@gmail.com
Internet: www.tudasgarazs.hu
A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti az eladóval a panaszát, amely az eladónak, illetve az eladó érdekében vagy javára eljáró személynek a szolgáltatás értékesítésével kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.
A szóbeli panaszt az eladó köteles azonnal megvizsgálni és szükség szerint elhárítani. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az eladó a panaszról és azzal kapcsolatos álláspontjáról azonnal köteles jegyzőkönyvet felvenni és annak egy példányát, személyesen közölt panasz esetén a fogyasztónak átadni, telefonon vagy elektronikus úton közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.
Az írásbeli panaszt az eladó, ha az EU közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem szabályozza, a beérkezést követően 30 napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját az eladó indokolni köteles.
A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt az eladó köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.
A panaszról felvett jegyzőkönyv az alábbiakat tartalmazza:
Az eladó a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni és azt az ellenőrző hatóságnak kérésükre bemutatni.
A panasz elutasítása esetén az eladó köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak ki kell térnie, hogy az eladó a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.
Amennyiben a fennálló fogyasztói jogvita nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:
Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek elérhetősége itt található: https://jarasinfo.gov.hu/
Bírósági eljárás. Az ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Tájékoztatjuk, hogy Önt velünk szemben fogyasztói panasszal éhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.
Az eladót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében fennáll az eladónak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség, mely a „meghallgatáson egyezség létrehozására feljogosított személy részvételének biztosítása”. Amennyiben az eladó székhelye nem az illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, az eladó együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki. Az együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján az eladó jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, attól való eltekintésre nincs lehetőség.
A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. Feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A testület a fogyasztó vagy az eladó kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani minden olyan módon, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia:
A fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét
A fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét
Ha a fogyasztó kérelmezi, az illetékes békéltető testület helyett a kérelmezett testület megjelölését
A fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait
A fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással megkísérelte a vitás ügy rendezését
A fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására vagy fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem benyújtására nem került sor
A testület döntésére irányuló indítványt
A fogyasztó aláírását

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát, amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen az eladó írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről. Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.
A Békéltető Testületekről bővebb információ: https://bekeltetes.hu/
A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek
Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei: https://www.tvvrt.hu/adatok/bekelteto.pdf

Online vitarendezési platform: az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben. Ha Ön panaszt kíván tenni egy interneten megvásárolt szolgáltatással kapcsolatban és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. A portálon Ön és a kereskedő, akivel  szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet. Az online vitarendezési platform itt érhető el magyar nyelven: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

Szerzői jogok:

A szerzői jogokról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a www.tudasgarazs.hu weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni, a weboldalon elérhető szolgáltatások megrendelése során bármilyen elektronikus csatornán, a megrendelő saját felhasználására megkapott szellemi terméket továbbadni vagy más módon felhasználni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra történő hivatkozással, konkrét forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: Alfa Profession Bt., Horváth Diána.

Részleges érvénytelenség, magatartási kódex:

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, akkor e rész helyett alkalmazásra kerülnek a vonatkozó jogszabályok. Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

Az egyes szolgáltatások lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás:

A honlapon a megvásárolható szolgáltatások lényeges jellemzőiről, tartalmának összefoglalójáról adunk tájékoztatást. Ezen adatok tájékoztató jellegűek. A fényképek minden esetben illusztrációk, nincsenek tartalmi kapcsolatban az adott szolgáltatással.

Felelősség a megadott adatok valódiságáért:

Felhívjuk figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, mivel ezen adatok alapján kerül számlázásra és szállításra a szolgáltatási termék. Az Eladó a hibás, pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítése során felelősségét kizárja. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. A rosszul megadott e-mail címre vagy más elektronikus elérhetőségre, mobiltelefonszámhoz kapcsolódó tárhelyre teljesített szolgáltatási termék kiküldése a szerződés teljesítésének minősül.

Eljárás hibás ár esetén:

Bármilyen hiba miatt előfordulhat, hogy a rendszer az Ön megrendelésekor hibás árat közöl, ami alapján Ön a szolgáltatási termék díjának megfizetésével elküldi megrendelését. Ebben az esetben az Eladó munkatársa felhívja az ön figyelmét a helyes árra és felajánlja a helyes áron történő szerződéskötést. Ön ezt nem köteles elfogadni, ebben az esetben nem jön létre a szerződés. Az Ön által már teljesített szolgáltatási termék megvásárlásához kapcsolódó díjfizetés a legrövidebb időn, maximálisan három munkanapon belül visszatérítésre kerül.

Szolgáltatási termék megvásárlása:

A Honlapunkon keresztül történő szolgáltatási termék megvásárlása regisztrációhoz nem kötött. Ön, mint vevő, vásárlási szándékát jelezheti a honlapon, e-mail-ben, telefonon, bármely elektronikus felületen. Ez alapján elkészítjük Szerződési ajánlatunkat, azt a Vevő által megadott elektronikus vagy postai címre megküldjük. Ennek Vevő általi kitöltésével és elektronikai vagy postai úton történő visszaküldésével a szerződés létrejött.

Fizetési kötelezettség:

Vevőt a visszaküldött szerződéssel egyidejűleg fizetési kötelezettség terheli. A szerződésben rögzített szolgáltatási termék díjának Eladó bankszámlaszámára történő beérkezését követően köteles azt a szerződésben rögzített határidőn belül teljesíteni.

Teljesítési határidő:

A megrendelésre vonatkozó általános teljesítési határidő 15 munkanap. Az adott megrendelésre értelmezett teljesítési határidő, illetve határnap minden esetben az Eladó és a Vevő személyes egyeztetése alapján történik. Jelen ÁSZF elfogadásával Ön tudomásul veszi, hogy a nem egyeztetett időpontban történő teljesítés miatt az Eladó kártérítési felelősségét kifejezetten kizárja.

Elállási jog:

A 45/2014. (II.26.) Korm. Rendelet alapján a fogyasztót megilleti az indoklás nélküli elállás joga. A honlapunkon keresztül igénybe vehető és bármely elektronikus csatornán kikézbesített szolgáltatási termékek jellegükből adódóan a kikézbesítésük pillanatában teljes egészében felhasznált terméknek minősülnek, így Ön a jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy e szolgáltatási termékek vonatkozásában elállási jog nem illeti meg.

Garanciavállalás:

Az Alfa Profession Bt., mint Eladó valamennyi szolgáltatási termékére garanciát vállal. Időben elnyúló teljesítést igénylő megrendelt és kifizetett termék esetében vállalja, hogy a teljesítési folyamat bármely pontján a Vevő elállása esetén a további teljesítést leállítja és a kifizetett, de így nem teljesített szolgáltatási termékre vonatkozó ár-részt öt munkanapon belül külön vevői kérés nélkül visszatéríti. Vevő az elállási szándékát bármilyen kommunikációs csatornán bejelentheti, a bejelentést követően kiküldött szolgáltatási termék már nem díjköteles.

Fizetési mód:

A szolgáltatási termékek ellenértéke banki utalás útján teljesíthető. A teljesítéshez szükséges adatok:
Kedvezményezett bankja: Budapest Bank  
Kedvezményezett neve: Alfa Profession Bt.
Kedvezményezett számlaszáma: 10104961-12406862-00000005